50-ലേറെ അനലിസ്റ്റുകളുടെ സര്‍വേ; കുറഞ്ഞത് 25% ലാഭം നല്‍കാവുന്ന 11 ബാങ്ക് ഓഹരികള്‍ ഇതാ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വിപണി നിരീക്ഷകരുടെ ഇടയില്‍ ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികളുടെ സമീപ ഭാവിയിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താനുള്ള സര്‍വേ നടത്തി. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ അടുത്ത 12 മാസക്കാലയളവിലെ ബാങ്കിംഗ് ഓഹരികളുടെ പ്രകടനം സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണം തേടിയത്. ഇത് പ്രകാരം 10 അനലിസ്റ്റുകള്‍ എങ്കിലും നിര്‍ദേശിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനം നേട്ടമെങ്കിലും നല്‍കാവുന്നതുമായ 11 ഓഹരികളെയാണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് & ഡിസിബി

ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് & ഡിസിബി

>> ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 1,330 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ 43 അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 920.5 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 44.5 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം. സര്‍വേയില്‍ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനലിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയത് ഇന്‍ഡസ് ഇന്‍ഡ് ബാങ്കിനാണ്.

>> ഡിസിബി ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 123 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 25 അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 86.45 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഡിസിബി ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 42.3 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

സിയുബി & കരൂര്‍ വൈശ്യ

സിയുബി & കരൂര്‍ വൈശ്യ

>> സിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 204 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ അഭിപ്രായ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 23 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി പിന്തുണച്ചത്. നിലവില്‍ 146.1 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് സിറ്റി യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 39.6 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

>> കരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 71.5 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ 12 വിപണി നിരീക്ഷകരാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി പിന്തുണച്ചത്. നിലവില്‍ 51.3 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് കരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 39.40 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

ആര്‍ബിഎല്‍ & ഉജ്ജീവന്‍

ആര്‍ബിഎല്‍ & ഉജ്ജീവന്‍

>> ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 214 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 21 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 155.2 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 37.90 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

>> ഉജ്ജീവന്‍ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 27.6 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ 14 വിപണി നിരീക്ഷകരാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 20.4 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഉജ്ജീവന്‍ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 35.30 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

ഇക്വിറ്റാസ് & ആക്‌സിസ്

ഇക്വിറ്റാസ് & ആക്‌സിസ്

>> ഇക്വിറ്റാസ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കിന്റെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 78.6 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 11 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 58.15 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഇക്വിറ്റാസ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 35.20 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

>> ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ഓഹരികളുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 939 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ അഭിപ്രായ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 47 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി പിന്തുണച്ചത്. നിലവില്‍ 712.65 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 31.80 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം. സര്‍വേയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിപണി നിരീക്ഷകരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ഓഹരികള്‍ക്കാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ & എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി

ഇന്ത്യന്‍ & എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി

>> ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് ഓഹരികളുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 191 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 10 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 145.75 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 31 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

>> എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ഓഹരികളുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 1,930 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ അഭിപ്രായ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 42 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി പിന്തുണച്ചത്. നിലവില്‍ 1,521.50 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 26.80 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം. സര്‍വേയില്‍ മൂന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനലിസ്റ്റുകളുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയത് എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിനാണ്.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഓഹരികളുടെ ശരാശരി ലക്ഷ്യവില 117 രൂപയായാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 31 മാര്‍ക്കറ്റ് അനലിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ 93.75 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഓഹരികളുള്ളത്. അതായത്, ഒരു വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ 25 ശതമാനം നേട്ടം വരെ ലഭിക്കാം.

Also Read: മികച്ച റിസള്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന കമ്പനി തെരയുകയാണോ? എങ്കില്‍ 9 സ്‌റ്റോക്കുകള്‍ ഇതാ; നോക്കിവെച്ചോളൂ

അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം പ്രമുഖ മാധ്യമം നടത്തിയ സര്‍വേ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും പഠനാവശ്യത്തിന് മാത്രമായി നല്‍കുന്നതുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും മുന്‍പ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റെ നിര്‍ദേശം തേടാം. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം നഷ്ട സാധ്യതകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. സ്വന്തം റിസ്‌കില്‍ മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക. ലേഖനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായ സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന ലാഭനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രേനിയം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജീസും ലേഖകനും ഉത്തരവാദികളല്ല.

Read more about: stock market share market
English summary

Market Analyst Survey On Banking Stocks HDFC Axis Indusind DCB CUB Were Among 11 Stocks Picked By Most And Will Get Minimum 25 Percent Up

Market Analyst Survey On Banking Stocks HDFC Axis Indusind DCB CUB Were Among 11 Stocks Picked By Most And Will Get Minimum 25 Percent Up
Story first published: Wednesday, January 19, 2022, 23:50 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X