കാശ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ആകർഷകമായ പലിശ നേടാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഏറ്റവും ലളിതവും സാധാരണവുമായ ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം (എഫ്‌ഡി). നഷ്ടസാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നിക്ഷേപം കൂടിയാണ്. എസ്‌ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കുകൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന പലിശ നൽകുന്നുണ്ട്.

കാലാവധി
 

സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം നൽകും. സൂര്യോദയ്, ജന, ഉജ്ജിവൻ, ഉത്‌കാർഷ്, ഇസാഫ് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ എഫ്‌ഡി നിക്ഷേപത്തിന് 8 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തായി ആര്‍ബിഐയുടെ അനുമതിയോടെ തുടങ്ങിയ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കുകളാണ് ഇവ. ഈ ബാങ്കുകള്‍ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് നല്‍കുന്ന പലിശ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം.

സൂര്യോദയ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്.

സൂര്യോദയ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്.

സൂര്യോദയ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിന്റെ എഫ്‌ഡി നിരക്ക് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 4% മുതൽ 9% വരെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 4.5% മുതൽ 9.25% വരെയുമാണ്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 9 ശതമാനവും, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 9.5 ശതമാനവും പലിശ ലഭിക്കും. 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമേൽ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 8.50% പലിശ ലഭിക്കും.

7-14 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

15-45 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

46-90 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

91 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെ 5.50 ശതമാനം

6 മാസം മുതല്‍ 9 മാസം വരെ 7.50 ശതമാനം

9 മാസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ 7.75 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ 8.25 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ 8.50 ശതമാനം

5 വര്‍ഷം 9.00 ശതമാനം

ജന സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്.

ജന സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്.

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള എഫ്‌ഡിക്ക് ജന സ്‌മോള്‍ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 5% മുതൽ 8.50% വരെയാണ് പലിശ നൽകുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ 60 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ അധികമായി ലഭിക്കും. അതായത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 5.6% മുതൽ 9.10% വരെ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

7-14 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

15-45 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

46-60 ദിവസം 6.00 ശതമാനം

61-90 ദിവസം 6.25 ശതമാനം

91-180 ദിവസം 7.00 ശതമാനം

181-198 ദിവസം 7.75 ശതമാനം

200-364 ദിവസം 7.75 ശതമാനം

365 ദിവസം (1 വർഷം) 8.00 ശതമാനം

366-498 ദിവസം 8.25 ശതമാനം

3 വർഷം (1095 ദിവസം) 8.40 ശതമാനം

3-5 വർഷം 8.25 ശതമാനം

5-10 വർഷം 7.00 ശതമാനം

ഉജ്ജിവൻ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്

ഉജ്ജിവൻ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്

7 മുതൽ 29 ദിവസം, 30 മുതൽ 89 ദിവസം, 90 മുതൽ 179 ദിവസം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജിവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് യഥാക്രമം 5.50%, 6.10%, 6.60% പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 8% വരെയാണ് പലിശ നൽകുന്നത്.

ബാങ്ക് പൊട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാശ് തിരികെ ലഭിക്കുമോ?

7-29 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

7-29 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

30-89 ദിവസം 6.10 ശതമാനം

90-179 ദിവസം 6.60 ശതമാനം

180-364 ദിവസം 7.00 ശതമാനം

1-2 വർഷം 8.00 ശതമാനം

735 ദിവസം 8.00 ശതമാനം

736-798 ദിവസം 7.50 ശതമാനം

799 ദിവസം 8.10 ശതമാനം

800 ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ 7.50 ശതമാനം

നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് റദ്ദായോ? 17 കോടി പാൻ കാർഡുകൾ ഉടൻ ഉപയോഗശൂന്യമാകും

 ഉത്കര്‍ഷ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്

ഉത്കര്‍ഷ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക്

456 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉത്‌കാർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.5% പലിശ നിരക്കാണ് നൽകുന്നത്. 5 വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.35 ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

എസ്‌ബി‌ഐയിൽ ഇന്ന് മുതൽ പുതുക്കിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന് എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും

7-15 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

7-15 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

16-28 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

29-45 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

46-90 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

91-120 ദിവസം 6.75 ശതമാനം

121-180 ദിവസം 6.75 ശതമാനം

181-210 ദിവസം 7.00 ശതമാനം

211-270 ദിവസം 7.00 ശതമാനം

271 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ 7.25 ശതമാനം

456 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ 8.50 ശതമാനം

2-3 വർഷം 8.00 ശതമാനം

3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിൽ താഴെ 8.00 ശതമാനം

5 വർഷം 8.35 ശതമാനം

5-10 വർഷം 7.75 ശതമാനം

Read more about: bank fd ബാങ്ക്
English summary

സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ആകർഷകമായ പലിശ നേടാം | attractive interest rates by investing in small finance banks

attractive interest rates by investing in small finance banks
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X