എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ, എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി, യെസ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ), ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക്, എച്ച്ഡി‌എഫ്സി ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള എഫ്ഡികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ എഫ്ഡി പലിശനിരക്ക് നിക്ഷേപ തുക, നിക്ഷേപ കാലാവധി, നിക്ഷേപകന്റെ തരം എന്നിവ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ ബാങ്ക്, എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശനിരക്കുകൾ ഇതാ:

 

എസ്‌ബി‌ഐ

എസ്‌ബി‌ഐ

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള എസ്‌ബി‌ഐ എഫ്ഡി സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 2.9 ശതമാനം മുതൽ 5.4 ശതമാനം വരെ പലിശ നൽകും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ (ബിപിഎസ്) അധികമായി ലഭിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 10 നാണ് എസ്‌ബി‌ഐ അവസാനമായി എഫ്ഡി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചത്.

7% പലിശ സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാൽ, പിന്നെന്തിന് എഫ്ഡിയിൽ കാശിടണം? അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എസ്ബിഐ എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

എസ്ബിഐ എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

 • 7 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 2.9%
 • 46 ദിവസം മുതൽ 179 ദിവസം വരെ - 3.9%
 • 180 ദിവസം മുതൽ 210 ദിവസം വരെ - 4.4%
 • 211 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ - 4.4%
 • 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെ - 4.9%
 • 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷത്തിൽ താഴെ - 5.1%
 • 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിൽ താഴെ - 5.3%
 • 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 5.4%
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 2.5% മുതൽ 5.50% വരെ പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്നു. ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഈ നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ‌ (ബി‌പി‌എസ്) ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് തുടരും.

കൈയിലുള്ള കാശുകൊണ്ട് സ്വർണം വാങ്ങുന്നതാണോ ബാങ്കിലിടുന്നതാണോ ഇപ്പോൾ ലാഭം?

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

 • 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 2.50%
 • 15 ദിവസം മുതൽ 29 ദിവസം വരെ - 2.50%
 • 30 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 3%
 • 46 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ - 3%
 • 61 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ- 3%
 • 91 ദിവസം മുതൽ 120 ദിവസം വരെ - 3.5%
 • 121 ദിവസം മുതൽ 184 ദിവസം വരെ - 3.5%
 • 185 ദിവസം മുതൽ 210 ദിവസം വരെ - 4.40%
 • 211 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെ - 4.40%
 • 271 ദിവസം മുതൽ 289 ദിവസം വരെ - 4.40%
 • 290 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 1 വർഷം മുതൽ 389 ദിവസം വരെ - 4.9%
 • 390 ദിവസം മുതൽ 18 മാസം വരെ - 4.9%
 • 18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 5%
 • 2 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 5.15%
 • 3 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 5.35%
 • 5 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 5.50%
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

7 ദിവസത്തിനും 10 വർഷത്തിനും ഇടയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് 2.50 ശതമാനം മുതൽ 5.50 ശതമാനം വരെ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരക്കുകൾ നവംബർ 13 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പൊതുജനത്തേക്കാൾ 50 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് ലഭിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിയ്ക്ക് 3% മുതൽ 6.25% വരെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

 • 7 - 14 ദിവസം - 2.50%
 • 15 - 29 ദിവസം - 2.50%
 • 30 - 45 ദിവസം - 3%
 • 46 - 60 ദിവസം - 3%
 • 61 - 90 ദിവസം - 3%
 • 91 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെ - 3.5%
 • 6 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 9 മാസം വരെ - 4.4%
 • 9 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ - 4.4%
 • 1 വർഷം - 4.9%
 • 1 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 4.9%
 • 2 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 5.15%
 • 3 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 5.30%
 • 5 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 5.50%
യെസ് ബാങ്ക്

യെസ് ബാങ്ക്

2 കോടി വരെ നിക്ഷേപത്തിനായി യെസ് ബാങ്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 3.5% മുതൽ 7% വരെ പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരക്കുകൾ നവംബർ 5 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

അധിക ടേം ലോണിനും, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പയ്ക്കും ആറ് മാസത്തേക്ക് പലിശയിളവ്: മന്ത്രി ഇപി ജയരാജന്‍

യെസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

യെസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡി കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

 • 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 3.5%
 • 15 മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 4%
 • 46 മുതൽ 90 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 3 മാസം മുതൽ 6 മാസം വരെ - 5%
 • 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ - 5.50%
 • 9 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ - 5.75%
 • 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 6.75%
 • 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 7.00%
 • 3 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 6.5%

English summary

Latest FD Interest Rates At SBI, ICICI Bank, HDFC Bank And Yes Bank | എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ, എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി, യെസ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

latest FD interest rates offered by SBI, ICICI Bank, HDFC Bank and Yes Bank. Read in malayalam.
Story first published: Tuesday, December 8, 2020, 17:41 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X