എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിക്ഷേപ മാർ​ഗമാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ (എഫ്ഡി). എസ്‌ബി‌ഐ, ഐ‌സി‌ഐ‌സി‌ഐ, എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (പി‌എൻ‌ബി), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (ബോബ്) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ബാങ്കുകൾ 7 ദിവസം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ കാലാവധികളിലുള്ള എഫ്ഡിയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പാ പലിശ നിരക്കായ റിപ്പോ നിരക്ക് തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും 35 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറച്ചതിനുശേഷം മുൻനിര ബാങ്കുകൾ അവരുടെ എഫ്ഡി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു. വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക് പരിശോധിക്കാം.

എസ്ബിഐ
 

എസ്ബിഐ

7 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെയും 46 ദിവസം മുതൽ 179 ദിവസം വരെയും നീളുന്ന ഹ്രസ്വകാല എഫ്ഡിക്ക് യഥാക്രമം 4.50 ശതമാനവും 5.50 ശതമാനവും പലിശയാണ് എസ്ബിഐ നൽകുന്നത്. മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് 180 ദിവസം മുതൽ 210 ദിവസം വരെയും 211 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബിഐ 6% പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 1 വർഷത്തിനും 2 വർഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് 6.70% പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും. 2 വർഷത്തിനും 3 വർഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ 6.50% പലിശ നൽകുന്നു. 3 വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ നീളുന്ന ദീർഘകാല എഫ്ഡിക്ക് 6.25% പലിശ നിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ കാലയളവുകൾക്ക് 4.00 മുതൽ 6.50 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കാണ് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

 • 7 ദിവസത്തിനും 14 ദിവസത്തിനും ഇടയിൽ - 4%
 • 15 ദിവസം മുതൽ 29 ദിവസം വരെ - 4.25%
 • 30 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 5.25%
 • 46 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ - 5.75%
 • 61 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ - 5.75%
 • 91 ദിവസം മുതൽ 120 ദിവസം വരെ - 5.75%
 • 185 ദിവസം മുതൽ 289 ദിവസം വരെ - 6.25%
 • 290 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ - 6.50%
 • 1 വർഷം മുതൽ 389 ദിവസം വരെ - 6.70%
 • 390 ദിവസം മുതൽ 18 മാസത്തിൽ താഴെ - 6.80%
 • 18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 7.10%
 • 2 വർഷവും 1 ദിവസവും മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 7.10%
 • 3 വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ - 7.00%
എച്ച്‍ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

എച്ച്‍ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

 • 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 3.50%
 • 15 മുതൽ 29 ദിവസം വരെ - 4.25%
 • 30 മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 5.15%
 • 46 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ - 5.65%
 • 61 മുതൽ 90 ദിവസം വരെ - 5.65%
 • 91 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെ - 5.65%
 • 6 മാസം 1 ദിവസം മുതൽ 9 മാസം വരെ - 6.25%
 • 9 മാസം 1 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ - 6.35%
 • 1 വർഷം - 6.90%
 • 1 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 6.80%
 • 2 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 7.10%
 • 3 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 7.00%
 • 5 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 7.00%

ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുതിയ പലിശ നിരക്ക് അറിയണ്ടേ?

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

 • 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 15 മുതൽ 29 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 30 മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 46 മുതൽ 90 ദിവസം വരെ - 5.50%
 • 91 മുതൽ 179 ദിവസം വരെ - 5.50%
 • 180 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെ - 6.00%
 • 271 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ - 6.25%
 • 333 ദിവസം - 6.30%
 • 1 വർഷം - 6.60%
 • 444 ദിവസം - 6.60%
 • 555 ദിവസം - 6.60%
 • 1 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 6.50%
 • 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 6.50%
 • 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 6.50%

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പുതിയ പലിശ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോ‍ഡ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോ‍ഡ

 • 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 15 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 4.50%
 • 46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ - 4.75%
 • 91 ദിവസം മുതൽ 180 ദിവസം വരെ - 5.50%
 • 181 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെ - 6.00%
 • 271 ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ - 6.00%
 • 1 വർഷം - 6.45%
 • 1 വർഷം മുതൽ 400 ദിവസം വരെ - 6.60%
 • 400 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ - 6.55%
 • 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ - 6.45%
 • 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 6.25%
 • 5 വർഷം മുതൽ10 വർഷം വരെ -6.25%

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന് ബെസ്റ്റ് ഈ അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ തന്നെ; ഇപ്പോഴും പലിശ 8.5 ശതമാനം

malayalam.goodreturns.in

English summary

എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

Top banks revised their FD rate after the Reserve Bank lowered the repo rate by 35 basis points for the fourth consecutive year. Consider the revised interest rates of various banks. Read in malayalam.
Story first published: Saturday, September 7, 2019, 11:00 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X