സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പലിശ നല്‍കുന്ന 12 ബാങ്കുകള്‍

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പലിശ നിരക്കുകള്‍ മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ സമാപിച്ച ധനനയ യോഗത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് റീപ്പോ നിരക്ക് 4 ശതമാനമായും റിവേഴ്‌സ് റീപ്പോ നിരക്ക് 3.35 ശതമാനമായും തുടരുന്നു. പറഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ ബാങ്കുകളില്‍ ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് (സ്ഥിര നിക്ഷേപം) ഇട്ടവര്‍ക്ക് ഇത് സന്തേഷകരമായ വാര്‍ത്തയല്ല.

 

രാജ്യത്തെ മിക്ക ബാങ്കുകളും 5 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് (1 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ) 3 മുതല്‍ 5.5 ശതമാനം വരെയാണ് വാര്‍ഷിക പലിശ നല്‍കുന്നത്. ഇതേസമയം, ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സാധാരണ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 5.7 മുതല്‍ 7.5 ശതമാനം വരെയും പലിശ നിരക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

നിലവില്‍ 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെയാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ കാലാവധി. ഈ അവസരത്തില്‍ 1 കോടിക്ക് താഴെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഓരോ ബാങ്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് ചുവടെ കാണാം.

ഡിസിബി ബാങ്ക്

ഡിസിബി ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 5.95 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 6.05 മുതല്‍ 6.70 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 6.75 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 6.75 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 4.75 മുതല്‍ 7.25 ശതമാനം

യെസ് ബാങ്ക്

യെസ് ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 5.50 മുതല്‍ 5.75 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 6.25 മുതല്‍ 6.50 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 6.75 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 6.75 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 4 മുതല്‍ 7.50 ശതമാനം

ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്ക്

ഇന്‍ഡസ്ഇന്‍ഡ് ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.5 മുതല്‍ 5.75 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 6.75 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 4.50 മുതല്‍ 6.80 ശതമാനം

ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക്

ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 5.25 മുതല്‍ 5.75 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 6.5 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 6.25 മുതല്‍ 6.75 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 6.25 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 5.75 മുതല്‍ 7.25 ശതമാനം

കരൂര്‍ വൈസ്യ ബാങ്ക്

കരൂര്‍ വൈസ്യ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.75 മുതല്‍ 5 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.5 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.5 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.65 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.65 മുതല്‍ 6 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 6 മുതല്‍ 6.15 ശതമാനം

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക്

യൂണിയന്‍ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.30 മുതല്‍ 4.50 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.25 മുതല്‍ 5.30 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.30 മുതല്‍ 5.50 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.50 മുതല്‍ 5.55 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.55 മുതല്‍ 5.60 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 3.50 മുതല്‍ 6.10 ശതമാനം

കര്‍ണാടക ബാങ്ക്

കര്‍ണാടക ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 5.2 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.3 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.30 മുതല്‍ 5.55 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.55 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.55 മുതല്‍ 5.70 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 3.80 മുതല്‍ 5.95 ശതമാനം

കാനറ ബാങ്ക്

കാനറ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.45 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.2 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.4 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.5 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.5 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 4.50 മുതല്‍ 6.14 ശതമാനം

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.50 മുതല്‍ 5.15 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.10 മുതല്‍ 5.25 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.4 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.4 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.5 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 4.50 മുതല്‍ 5.90 ശതമാനം

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 5 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.4 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.4 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.5 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.5 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 5.50 മുതല്‍ 6 ശതമാനം

ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്

ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 3.75 മുതല്‍ 4.40 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5.10 മുതല്‍ 5.35 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.35 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.35 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.5 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 5.70 മുതല്‍ 6.20 ശതമാനം

എസ്ബിഐ

എസ്ബിഐ

6 മാസം മുതല്‍ 1 വര്‍ഷം വരെ - 4.4 ശതമാനം

1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ - 5 ശതമാനം

2 വര്‍ഷം മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ - 5.1 ശതമാനം

3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ - 5.3 ശതമാനം

5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ - 5.4 ശതമാനം

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് - 3.40 മുതല്‍ 6.20 ശതമാനം

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മാര്‍ഗമായാണ് ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും (ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദേശ ബാങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) റിസര്‍വ് ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നേടിയതാണ്. അതായത്, ഫിക്‌സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുറന്നാല്‍ പണം നഷ്ടമാകില്ല; ഒപ്പം പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, വാര്‍ഷികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പലിശ വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

Read more about: fd
English summary

Fixed Deposit Interest Rates: List Of 12 Banks Which Provides High Interest Rates On FD

Fixed Deposit Interest Rates: List Of 12 Banks Which Provides High-Interest Rates On FD. Read in Malayalam.
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X