എസ്ബിഐ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു; വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ആഭ്യന്തര പണലഭ്യത, റിപ്പോ നിരക്ക്, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ‌ബി‌ഐ) ധനനയത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ബാങ്കുകളുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ (എഫ്‌ഡി) നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപ തുക, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി, നിക്ഷേപകന്റെ പ്രായം (മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ) തുടങ്ങിയവ അനുസരിച്ച് ഒറോ ബാങ്കിന്റേയും പലിശനിരക്കുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ, പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ ബാങ്കുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന എഫ്‌ഡി നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബിഐ), കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബാങ്കുകൾ 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പലിശ നിരക്കുകൾ നോക്കാം;

 

എസ്‌ബി‌ഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്‌ഡി പലിശനിരക്ക്;

എസ്‌ബി‌ഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്‌ഡി പലിശനിരക്ക്;

എസ്‌ബി‌ഐ 2 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള റീട്ടെയിൽ ടേം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് 10 മുതൽ 50 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ‌ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് 4 ശതമാനം മുതൽ 5.90 ശതമാനം വരെയാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള എഫ്‌ഡിയിൽ 4.50 ശതമാനം മുതൽ 6.40 ശതമാനം വരെ ലഭിക്കും. ഈ നിരക്കുകൾ മാർച്ച് 10 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

7-45 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

7-45 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

46-179 ദിവസം 5.00 ശതമാനം

180-210 ദിവസം 5.50 ശതമാനം

211 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.50 ശതമാനം

1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.90 ശതമാനം

2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.90 ശതമാനം

3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിൽ താഴെ 5.90 ശതമാനം

5-10 വർഷം 5.90 ശതമാനം

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള വിവിധ കാലാവധികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് 3.50 ശതമാനം മുതൽ 6.25 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശനിരക്ക് വാഗ്‌ധാനം ചെയ്യുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാലയളവിൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ ലഭിക്കും. അതായത് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്‌ഡിയിൽ ബാങ്ക് 4.00 ശതമാനം മുതൽ 6.75 ശതമാനം വരെയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്‌ധാനം ചെയ്യുന്ന പലിശനിരക്ക്. മാർച്ച് 18 മുതലാണ് ഈ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

15-29 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

30-45 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

46-60 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

61-90 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

91 ദിവസം - 6 മാസം 5.25 ശതമാനം

6 മാസം + 1 ദിവസം മുതൽ 9 മാസം വരെ 5.65 ശതമാനം

9 മാസം + 1 ദിവസം - 1 വർഷം 5.90 ശതമാനം

1 വർഷം 6.15 ശതമാനം

1 വർഷം + 1 ദിവസം - 2 വർഷം 6.15 ശതമാനം

2 വർഷം + 1 ദിവസം - 3 വർഷം 6.25 ശതമാനം

3 വർഷം + 1 ദിവസം - 5 വർഷം 6.15 ശതമാനം

5 വർഷം + 1 ദിവസം - 10 വർഷം 6.15 ശതമാനം

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 4 ശതമാനം മുതൽ 6.30 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് 4.5 ശതമാനം മുതൽ 6.90 ശതമാനമാണ്. 2019 ഡിസംബർ 7 മുതൽ ഈ നിരക്കുകളാണ് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് പിന്തുടരുന്നത്.

7-14 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

15-29 ദിവസം 4.25 ശതമാനം

30-45 ദിവസം 4.75 ശതമാനം

46-60 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

61-90 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

91-120 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

121-184 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

185-289 ദിവസം 5.75 ശതമാനം

290 ദിവസം 1 വർഷത്തിൽ താഴെ 6.00 ശതമാനം

1 വർഷം മുതൽ 389 ദിവസം 6.20 ശതമാനം

390 ദിവസം മുതൽ - 18 മാസം വരെ 6.30 ശതമാനം

18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ 6.30 ശതമാനം

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് 3.50 ശതമാനം മുതൽ 6.20 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ നൽകുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളേക്കാൾ 50 ബേസിസ് പോയിൻറുകൾ അധിക പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് 4.00 ശതമാനം മുതൽ 6.70 ശതമാനം വരെയാണ്.

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി: ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ ലാഭം, നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത്

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

15-30 ദിവസം 4.00 ശതമാനം

31-45 ദിവസം 4.50 ശതമാനം

46-90 ദിവസം 5.10 ശതമാനം

91-120 ദിവസം 5.25 ശതമാനം

121-179 ദിവസം 5.30 ശതമാനം

180 ദിവസം 5.75 ശതമാനം

181-269 ദിവസം 5.80 ശതമാനം

270 ദിവസം 5.80 ശതമാനം

271-363 ദിവസം 6.05 ശതമാനം

364 ദിവസം 6.05 ശതമാനം

365-389 ദിവസം 6.20 ശതമാനം

390 ദിവസം (12 മാസം + 25 ദിവസം) 6.20 ശതമാനം

391 ദിവസം മുതൽ 23 മാസത്തിൽ താഴെ 6.20 ശതമാനം

23 മാസം 6.20 ശതമാനം

23 മാസം + 1 ദിവസം - 2 വർഷത്തിൽ താഴെ 6.00 ശതമാനം

2 വർഷം - 3 വർഷത്തിൽ താഴെ 6.00 ശതമാനം

3 വർഷം മുതൽ 4 വർഷത്തിൽ താഴെ 6.00 ശതമാനം

5-10 വർഷം 5.50 ശതമാനം

എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ്; ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് 3.50 ശതമാനം മുതൽ 6.50 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ നൽകുന്നത്. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ നീളുന്ന എഫ്‌ഡിയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 3.50 ശതമാനം മുതൽ 7.15 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും. ഈ നിരക്കുകൾ 2020 മാർച്ച് 21 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

കൊറോണ പ്രതിസന്ധി: റിസർവ് ബാങ്ക് 30000 കോടി രൂപയുടെ പണ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

7-14 ദിവസം 3.50 ശതമാനം

15-29 ദിവസം 4.25 ശതമാനം

30-45 ദിവസം 4.90 ശതമാനം

46-60 ദിവസം 5.40 ശതമാനം

61 ദിവസം 3 മാസം 5.40 ശതമാനം

3-4 മാസം 5.40 ശതമാനം

4-5 മാസം 5.40 ശതമാനം

5-6 മാസം 5.40 ശതമാനം

6-7 മാസം 5.80 ശതമാനം

7-8 മാസം 5.80 ശതമാനം

8-9 മാസം 5.80 ശതമാനം

9-10 മാസം 6.05 ശതമാനം

10-11 മാസം 6.05 ശതമാനം

11 മാസം മുതൽ 11 മാസം +25 ദിവസം 6.05 ശതമാനം

11 മാസം + 25 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷം 6.40 ശതമാനം

1 വർഷം + 25 ദിവസം മുതൽ 13 മാസം 6.40 ശതമാനം

13-18 മാസം 6.40 ശതമാനം

18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം 6.50 ശതമാനം

2-3 വർഷം 6.50 ശതമാനം

3-5 വർഷം 6.50 ശതമാനം

5-10 വർഷം 6.50 ശതമാനം


English summary

എസ്ബിഐ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചു; വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാം | sbi cuts interest rates on FD, various banks interest rates are here

sbi cuts interest rates on FD, various banks interest rates are here
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X