2020ൽ എഫ്ഡിയ്ക്ക് 8 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുന്നത് എവിടെ? ഈ നാല് ബാങ്കുകളാണ് ബെസ്റ്റ്

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (എഫ്ഡി) കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള ഒരു മികച്ച സേവിംഗ്സ് ഓപ്ഷനാണ്. കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ മാർഗമാണിത്. എഫ്ഡിയുടെ കാലാവധി 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പലിശനിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചില ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ പൊതു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 8% ൽ കൂടുതൽ പലിശ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്
 

ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലാവധികളിലുള്ള എഫ്ഡികൾക്ക് 8 ശതമാനത്തിലധികം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 7-29 ദിവസം, 30-89 ദിവസം, 90-179 ദിവസം എന്നീ കാലാവധികളിലുള്ള എഫ്ഡിയ്ക്ക് യഥാക്രമം 5.50%, 6.25%, 6.75% എന്നിങ്ങനെയാണ് പലിശ നൽകുന്നത്. 180 ദിവസം മുതൽ 364 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 7% പലിശ നൽകുന്നു. 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ നീളുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ, സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.1% പലിശ നൽകുന്നു. 2 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 734 ദിവസം വരെയും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 7.50% നൽകുന്നു. 735 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപത്തിന് ഈ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.15% നൽകുന്നു. 736 ദിവസം മുതൽ 798 ദിവസം വരെ 7.50% പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 799 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ നൽകുന്നത്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.30% പലിശനിരക്ക് ലഭിക്കും. 800 ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ, 3 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 5 വർഷം, 5 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 10 വർഷം വരെ, യഥാക്രമം 7.50%, 7.00%, 6.50% പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നു. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിയിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ബാങ്ക് 50 ബേസിസ് പോയിൻറ് അധിക പലിശ നിരക്കും നൽകുന്നു.

എസ്‌ബി‌ഐ ദീർഘകാല എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു, ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇതാ..

ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 5% മുതൽ 8% വരെ പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ എഫ്ഡി നിരക്കിനേക്കാൾ 60 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ അധികമായി ലഭിക്കും. 888 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് ബാങ്ക് 8% പലിശ നൽകുന്നത്. 7-14 ദിവസം, 15-29 ദിവസം, 30-45 ദിവസം എന്നിവയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് യഥാക്രമം 5%, 5.5%, 6% പലിശ നൽകുന്നു. 46 മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 6.25% പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 91 മുതൽ 180 ദിവസം വരെ ബാങ്ക് 6.50% പലിശ നൽകുന്നു. 181 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 6.75 ശതമാനം പലിശയും 271 ദിവസം മുതൽ 18 മാസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ 7.50 ശതമാനം പലിശനിരക്കും ലഭിക്കും. 18 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 2 വർഷം വരെ നീളുന്ന എഫ്ഡി നിങ്ങൾക്ക് 7.70% പലിശ ലഭിക്കും. 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 7.80% പലിശ നൽകുന്നു. 3 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൽ 7% പലിശ ലഭിക്കും.

എസ്‌ബി‌ഐയിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓൺ‌ലൈനായി തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെയും 46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെയും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന എഫ്ഡിക്ക് ഉത്കാർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 4.75 ശതമാനവും 5.50 ശതമാനവും പലിശ നൽകുന്നു. 91 ദിവസം മുതൽ 180 ദിവസം വരെ 6.75% പലിശയും 181 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെയും ബാങ്ക് 7.00 ശതമാനം പലിശയും നൽകുന്നു. 271 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 7.25% പലിശനിരക്ക് നൽകും. 1 വർഷം മുതൽ 455 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ബാങ്ക് 8.20% പലിശ നൽകുന്നു. 456 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കാണ് ഉത്‌കർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് നൽകുന്നത്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് 8.5% പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നു. 2 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 5 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ബാങ്ക് 8.00% പലിശ നൽകുന്നു. 5 വർഷത്തെ എഫ്ഡിയിൽ, ഉത്‌കാർ‌ഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.35 ശതമാനവും 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള എഫ്ഡിയ്ക്ക് 7.75 ശതമാനം പലിശയും നൽകുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെക്കാൾ മുകളിലായി 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കും.

ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ കാശ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

സൂര്യോദെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

സൂര്യോദെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

7 മുതൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സൂര്യോദെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 4% പലിശ നൽകുന്നു. 46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെയും 91 ദിവസം മുതൽ 6 മാസം വരെയും 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ ബാങ്ക് യഥാക്രമം 5%, 5.5%, 7.50% പലിശ നൽകുന്നു. 9 മാസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള എഫ്ഡിമാർക്ക് 7.75% പലിശയും 1 വർഷം മുതൽ 1 വർഷവും 6 മാസവും വരെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് 8.35 ശതമാനവും പലിശ ലഭിക്കും. 1 വർഷവും 6 മാസവും മുതൽ 2 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സൂര്യോദെ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.50% പലിശ നൽകും. 2 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ നീളുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശയായ 8.75% നൽകുന്നു. 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിൽ താഴെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.00% പലിശ നൽകുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 4.50 ശതമാനം മുതൽ 9.25 ശതമാനം വരെ പലിശ ലഭിക്കും.

English summary

Bank Fixed Deposit Rates Above 8% In 2020 | 2020ൽ എഫ്ഡിയ്ക്ക് 8 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുന്നത് എവിടെ? ഈ നാല് ബാങ്കുകളാണ് ബെസ്റ്റ്

Fixed Deposits (FDs) are a great savings option with low risk. Read in malayalam.
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X