8% പലിശനിരക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ഉള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ

By Seethu
Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

രാജ്യത്തെ തപാൽ സേവനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ്, ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.ബാങ്കിങ് സൗകര്യം വഴി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കും നൽകുന്നു.ഒക്ടോബറിനും ഡിസംബറിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പലിശനിരക്കുകൾ പുനർനിർണയിച്ച്,ഒമ്പത് തപാൽ ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകളിൽ 0.4 ശതമാനം പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ

 

ഒമ്പത് സേവിംഗ് സ്കീമുകളിലൊന്നിൽ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് 8 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള പലിശനിരക്ക് ആണ് . നാല് സ്കീമുകളും ടാക്സ് സേവിംഗ് സ്കീമുകളാണ്.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് 2018 ൽ ഈ സ്കീമുകളുടെ പലിശ 8% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാണ്

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം

മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 55 വയസുള്ള സ്വമേധയാ വിരമിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം ആണിത് എന്ന് പോസ്റ്റ് ഇൻഡ്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2018 ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ത്രൈമാസത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സേവിംഗ്സ് പദ്ധതി പ്രതിവർഷം 8.7 ശതമാനം പലിശ നൽകും.മാർച്ച് 31, സെപ്തംബർ 30, ഡിസംബർ 31 മുതൽ ആണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള സേവിംഗ്സ് സ്കീമിൻറെ പലിശ നൽകേണ്ടത്. അതിനു ശേഷം മാർച്ച് 31, ജൂൺ 30, സെപ്തംബർ 30, ഡിസംബർ 31 മുതലാണ് പലിശ നൽകുക. മുതിര്ന്ന പൗരന്റെ അക്കൗണ്ടില് ഒരു നിക്ഷേപം മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1,000 രൂപയിൽ കവിയാത്ത പരമാവധി തുക 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പലിശ വരുമാനം Rs. വർഷത്തിൽ 10,000 രൂപയിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ , നികുതി ഈടാക്കുന്നതാണ് .

15 വർഷത്തെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

15 വർഷത്തെ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)

15 വർഷത്തിന്നടുത്തുള്ള പിപിഎഫ് അക്കൌണ്ട്, ഇഇഇ പ്രകാരം (ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും, ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതും, ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമായ) സ്റ്റാറ്റസിലാണ് വരുന്നത്.ഇതിനർത്ഥം നിക്ഷേപ തുക, പലിശ വരുമാനം, കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകുന്ന തുക എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴുവാക്കിയതാണ്.

ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്വാട്ടറിൽ , പി.പി.എഫ്. നിക്ഷേപങ്ങൾ വർഷം തോറും 8 ശതമാനം പലിശനിരക്ക് കൈവരിക്കും.പിപിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ 12 ഗഡുക്കളായിക്കോ നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 500 രൂപയാണ് . എങ്കിലും, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 1,50,000 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം.പി.പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് ആദായ നികുതി (I-T) നിയമം, 1961 ലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് . .

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എൻ എസ് സി)

നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എൻ എസ് സി)

എൻസിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കു ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ ക്വാട്ടറിൽ പ്രതിവർഷം 8 ശതമാനം വരുമാനം നേട്ടം ഉണ്ടാകും .എൻ എസ് സി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വർഷം തോറും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 100, രൂപയ്ക്കു ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതിന്റെ നിക്ഷേപംഅഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം 146.93 എന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. NSC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പരിധി ഇല്ല. ഈ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ ആയിരിക്കണം . പലിശ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ഐ-ടി ആക്ടിൻറെ സെക്ഷൻ 80 C പ്രകാരം പുനർവിന്യസിക്കപ്പെടും.

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ

പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുകന്യ സമാധി അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് ഒമ്പത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് സ്കീമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവയാണ്.ഡിസംബർ ക്വാട്ടറിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ 8.5 ശതമാനം പലിശ നൽകും.പലിശ കണക്കാക്കി ഒരു വർഷത്തിനകം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു.സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1,000 രൂപയാണ്.ഈ സ്കീമിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം.പരമാവധി നിക്ഷേപം 150,000 രൂപവരെ മാത്രമാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുക.സുകന്യ സമൃദ്ധി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

.

English summary

Post Office Saving Schemes With 8% Interest

India Post, which runs postal services in the country, also offers banking facilities,
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more