ഹോം  »  ബിഎസ്ഇ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ബിഎസ്ഇ സെന്‍സെക്‌സ്

പുതുക്കുക Nov 17, 2017
തുറക്കുക 33,388.47
കൂടുതൽ 33,520.82
കുറവ് 33,278.91
ഇപ്പോൾ 33,342.80
മാറ്റുക 235.98
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണ്ണക്ക് 33,106.82

Find IFSC