ഹോം  »  ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോളിയം
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ഉയർന്ന വോളിയം

ബിഎസ്ഇ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോളിയം
കമ്പനി ആകെ ട്രേഡുചെയ്ത വോളിയം (Nos.)
ICICI Bank Ltd. 2760583
State Bank of India 1921160
NTPC Ltd. 1242725
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 642222
Tata Steel Ltd. 461785
എന്‍എസ്ഇ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോളിയം
കമ്പനി ആകെ ട്രേഡുചെയ്ത വോളിയം (Nos.)
State Bank of India 26518142
ICICI Bank Ltd. 20440466
NTPC Ltd. 7199436
Oil And Natural Gas Corporation Ltd. 6851616
Housing Development Finance Corporation Ltd. 4157219

Find IFSC