ഹോം  »  എൻഎസ്ഇ  »  എൻഎസ്ഇ സെക്ടർ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

എൻഎസ്ഇ സെക്ടർ

അപ്ഡേറ്റ് Nov 17, 2017 IST
എൻഎസ്ഇ ഇൻഡെക്സുകൾ തുറക്കുക ഉയർന്ന താഴ്ന്ന മുൻ ക്ലോസ് ക്ലോസ് മാറ്റം(%)
NSE Index 10324.55 10343.60 10268 10283.60 10214.75
0.67%
CNX IT 11311.95 11311.95 11127 11150.00 11317.25
-1.48%
CNX 100 10734.20 10759.00 10686 10701.30 10618.45
0.78%
Nifty MCap50 5151.25 5175.65 5129 5140.75 5099.00
0.82%
India VIX 13.46 13.86 12 13.71 13.46
1.86%
CNX500 9161.80 9185.50 9125 9137.10 9065.00
0.80%
CNX Realty 307.85 316.25 307 313.05 302.00
3.66%
CNX Midcap 19635.80 19732.35 19608 19642.60 19440.90
1.04%
CNX Infra 3506.50 3520.90 3484 3493.55 3475.35
0.52%
CNX Bank 25875.70 25924.90 25680 25728.40 25446.60
1.11%
NSEMID 29690.80 29846.20 29687 29754.60 29350.50
1.38%

Find IFSC