ഹോം  »  ബിഎസ്ഇ  »  ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ

പുതുക്കുക Nov 17, 2017 IST
ബിഎസ്ഇ പട്ടിക തുറക്കൂ വലിയ താഴ്ന്ന മുന്‍പുള്ള ക്ലോസ്സ്‌ ക്ലോസ്‌ മാറ്റം(%)
BSE Sensex50 10733.58 10777.76 10696 10716.60 10645.33
0.67%
BSE IT 10915.78 10915.78 10694 10732.35 10882.64
-1.38%
BSE FMCG 10215.36 10312.96 10215 10260.47 10190.15
0.69%
BSE CGS 18285.37 18426.46 18188 18236.01 18153.93
0.45%
BSENAT 10747.47 10804.60 10724 10743.38 10663.18
0.75%
DOLLEX 1166.03 1171.48 1159 1160.87 1148.62
1.07%
BSE500 14455.91 14537.39 14430 14454.33 14344.02
0.77%
BSE Smallcap 17567.16 17715.63 17567 17605.13 17462.86
0.81%
BSE Power 2263.76 2281.14 2258 2271.83 2255.11
0.74%
BSE IPO 4629.75 4659.78 4621 4630.07 4604.73
0.55%
BSE GREENEX 2792.59 2806.04 2788 2792.83 2770.39
0.81%
BSE Infra 237.65 238.15 236 235.88 234.97
0.39%
BSE CPSE 1756.68 1763.87 1745 1748.89 1741.75
0.41%
BSE CARBONEX 1740.84 1749.77 1737 1740.33 1727.57
0.74%
BSE Metal 14114.98 14386.11 14115 14248.56 13997.07
1.80%
BSE Realty 2311.13 2386.32 2311 2362.03 2277.72
3.70%
BSE Midcap 16615.11 16758.80 16615 16673.33 16504.06
1.03%
BSESensexN50 35319.42 35732.85 35319 35525.89 35111.71
1.18%
BSE100ESG 164.21 165.03 164 163.94 162.69
0.77%
BSE CDS 20117.49 20484.92 20113 20336.24 20042.39
1.47%
BSE HCS 13654.24 13811.91 13654 13742.46 13601.94
1.03%
BSE PSU 9348.52 9398.66 9252 9267.28 9213.99
0.58%
BSETECk 6153.53 6153.55 6046 6064.94 6132.49
-1.10%
BSEDollex30 4236.61 4253.67 4205 4213.07 4170.57
1.02%
Sensex 33388.47 33520.82 33279 33342.80 33106.82
0.71%
BSE Bankex 29253.07 29510.38 29164 29241.86 28902.38
1.17%
Dollex 100 1718.36 1726.37 1707 1710.50 1692.58
1.06%
BSE Oil&Gas 15874.78 15931.58 15674 15714.85 15662.04
0.34%
BSE200 4531.53 4555.97 4522 4530.48 4496.33
0.76%
BSE Auto 24954.00 25119.37 24954 25069.79 24875.95
0.78%
BSE SME IPO 1734.60 1740.06 1720 1720.48 1734.60
-0.81%

Find IFSC