ഹോം  »  ബിഎസ്ഇ  »  ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ
കമ്പനിയുടെ പേരിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യൂ, അതിന് ശേഷം 'ഗോ' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

ബിഎസ്ഇ സെക്ടര്‍ കാണൂ

പുതുക്കുക Mar 23, 2018 IST
ബിഎസ്ഇ പട്ടിക തുറക്കൂ വലിയ താഴ്ന്ന മുന്‍പുള്ള ക്ലോസ്സ്‌ ക്ലോസ്‌ മാറ്റം(%)
BSE Oil&Gas 14470.66 14535.68 14394 14451.46 14622.57
-1.17%
BSE200 4375.40 4376.41 4349 4354.96 4422.86
-1.54%
BSE Auto 23668.83 23674.20 23494 23543.75 23893.38
-1.46%
BSE Midcap 15762.90 15762.90 15568 15586.79 15910.68
-2.04%
BSE Realty 2268.82 2268.82 2211 2219.81 2296.63
-3.34%
BSE Metal 13083.32 13176.34 12943 12990.37 13465.46
-3.53%
BSE IT 12020.32 12204.37 11960 12123.10 12151.09
-0.23%
BSE FMCG 10186.12 10201.41 10126 10161.92 10253.67
-0.89%
BSE CGS 18197.29 18197.29 17949 17980.11 18332.12
-1.92%
BSENAT 10369.92 10378.61 10317 10332.48 10484.41
-1.45%
DOLLEX 1117.65 1118.14 1112 1113.24 1131.46
-1.61%
BSE500 13956.72 13956.72 13856 13875.13 14105.36
-1.63%
BSE Smallcap 16916.66 16916.66 16651 16664.34 17064.12
-2.34%
BSE Power 2112.09 2115.52 2098 2107.60 2131.45
-1.12%
BSE IPO 4740.46 4740.46 4698 4724.28 4784.42
-1.26%
BSE GREENEX 2620.28 2621.58 2602 2607.03 2648.16
-1.55%
BSE Infra 224.99 224.99 223 223.33 227.23
-1.72%
BSE CPSE 1564.91 1567.13 1556 1562.98 1579.76
-1.06%
BSE CARBONEX 1685.65 1687.34 1677 1679.58 1704.14
-1.44%
BSE SME IPO 1880.06 1880.06 1848 1848.37 1880.06
-1.69%
BSE Sensex50 10461.60 10473.09 10414 10429.58 10578.02
-1.40%
BSESensexN50 32324.02 32325.75 32063 32111.22 32665.47
-1.70%
BSE100ESG 157.23 157.40 156 156.70 159.12
-1.52%
BSE150MC 5016.33 5016.33 4940 4944.96 5056.85
-2.21%
BSE250SC 2584.41 2584.41 2545 2547.84 2612.75
-2.48%
BSE250LMC 4152.98 4152.98 4126 4131.73 4197.10
-1.56%
BSE400MSC 4028.05 4028.05 3967 3970.87 4065.06
-2.32%
BSE DSI 440.26 440.91 438 438.98 444.48
-1.24%
BSE EVI 317.08 317.45 314 314.76 322.39
-2.37%
BSE LVI 718.38 718.38 715 717.14 723.00
-0.81%
BSE Momen 693.76 694.11 689 690.06 704.07
-1.99%
BSE Quality 739.16 739.16 734 736.93 745.17
-1.11%
BSE CDS 21555.41 21555.41 21272 21458.08 21655.90
-0.91%
BSE HCS 13206.26 13206.26 13017 13035.54 13301.94
-2.00%
BSE PSU 7684.47 7684.47 7620 7640.80 7770.69
-1.67%
BSETECk 6468.28 6554.13 6441 6520.94 6537.01
-0.25%
BSEDollex30 4112.82 4118.76 4095 4101.03 4163.81
-1.51%
Sensex 32650.89 32690.15 32484 32534.05 33006.27
-1.43%
BSE Bankex 26716.80 26717.14 26418 26450.52 27075.50
-2.31%
Dollex 100 1645.91 1647.65 1639 1641.15 1666.57
-1.53%

Find IFSC

Get Latest News alerts from Malayalam Goodreturns