നിങ്ങൾ കഷ്ട്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് 9 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എവിടെ?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

നിങ്ങൾ കഷ്ട്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാ നിക്ഷേപ മാർ​ഗമാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (എഫ്ഡി). മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലുള്ള നിക്ഷേപ മാർ​ഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ബാങ്ക് എഫ്ഡി സാധാരണക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിക്ഷേപ രീതി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാണ് എഫ്ഡികളുടെ പോരായ്മ. അതിനാൽ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ചില സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകൾ
 

സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകൾ

വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളാണ് (സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകൾ) എഫ്ഡിക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഫിൻ‌കെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്, ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾ‌ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലാവധികളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 9 ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഫിൻ‌കെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ഫിൻ‌കെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്, ഫിൻ‌കെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 4% പലിശ നൽകുന്നു. 91 ദിവസം മുതൽ 180 ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് 6%, 181 ദിവസം മുതൽ 364 ദിവസം വരെ, 7%, 12 മാസം മുതൽ 15 മാസം വരെയും 15 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 18 മാസം വരെയും നീളുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് യഥാക്രമം 8%, 8.25% എന്നിങ്ങനെയും പലിശ ലഭിക്കും.

എസ്ബിഐ വീണ്ടും നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു; 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണ

18 മാസം മുതൽ

18 മാസം മുതൽ

18 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 21 മാസം വരെ നീളുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 8.5 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. 21 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 24 മാസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.75 ശതമാനം പലിശ ലഭിക്കും. 24 മാസവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 36 മാസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 9 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഫിൻ‌കെയർ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നൽകുന്നു. 3 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 5 വർഷം വരെയും 5 വർഷവും ഒരു ദിവസവും മുതൽ 7 വർഷം വരെയുമുള്ള എഫ്ഡിക്ക് യഥാക്രമം 8%, 7% പലിശ നിരക്കും ലഭിക്കും.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ബേസിസ് പോയിന്റെ പലിശ നിരക്ക് അധികമായി ലഭിക്കും. 7 ദിവസം മുതൽ 7 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 4.50 ശതമാനം മുതൽ 9.50 ശതമാനം വരെയാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്.

എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്

7 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്കും 46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിയ്ക്കും ഉത്‌കർ‌ഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് യഥാക്രമം 5%, 5.75% എന്നിങ്ങനെ പലിശ ലഭിക്കും. 91 ദിവസം മുതൽ 180 ദിവസം വരെ ബാങ്ക് 7% പലിശയും 181 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെയും ബാങ്ക് 7.25 ശതമാനം പലിശ നൽകും. 271 ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ 7.50% പലിശ ലഭിക്കും.

ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ

ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ

ഒരു വർഷം മുതൽ 455 ദിവസം വരെ നീളുന്ന എഫ്ഡിയ്ക്ക് ബാങ്ക് 8.50% പലിശ നൽകും. 456 ദിവസം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെ വരെ നീളുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കായ 9 ശതമാനമാണ് ഉത്‌കർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് നൽകുന്നത്. 2 വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ബാങ്ക് 8% നൽകുന്നു. 5 വർഷത്തെ എഫ്ഡിയിൽ, ഉത്‌കർഷ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് 8.35 ശതമാനവും 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള എഫ്ഡിക്ക് 8 ശതമാനം പലിശയും നൽകുന്നു.

സീനിയർ സിറ്റിസൺ

സീനിയർ സിറ്റിസൺ

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെക്കാൾ 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകളാണ് ഉത്‌കർഷ് ബാങ്കും അധികമായി നൽകുന്നത്. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ നീളുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 5.50 ശതമാനം മുതൽ 9.50 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി ഈ രണ്ട് വഴികൾ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്

malayalam.goodreturns.in

English summary

നിങ്ങൾ കഷ്ട്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് 9 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് എവിടെ?

Bank FDs are generally considered to be the safest and therefore the preferred form of investment. But the downside of FDs is the low interest rate at the current level. So let's check some small finance banks that offer high interest rates. Read in malayalam.
Story first published: Saturday, October 26, 2019, 15:21 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X