എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ച് ആക്സിസ് ബാങ്ക്; ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കായ ആക്സിസ് ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ വിവിധ കാലയളവുകളിലുള്ള നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകളാണ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് പരിഷ്കരിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ആക്സിസ് ബാങ്ക് 7 ദിവസത്തിനും 29 ദിവസത്തിനുമിടയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 2.50% പലിശനിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ
 

ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ

30 ദിവസത്തിനും 3 മാസത്തിനും താഴെയുള്ള എഫ്ഡികൾക്ക് 3 ശതമാനവും 6 മാസത്തിൽ താഴെയുമുള്ള എഫ്ഡിക്ക് 3.5% പലിശ നിരക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. ആറ് മാസം മുതൽ 11 മാസവും 25 ദിവസവും വരെ കാലാവധിയുള്ള എഫ്ഡിക്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് 4.40% പലിശനിരക്ക് നൽകുന്നു. 11 മാസവും 25 ദിവസവും മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 5.15% പലിശയാണ് ലഭിക്കുക.

ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ

ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ

1 വർഷവും 5 ദിവസവും മുതൽ 18 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 5.10% ആണ് പലിശ. 18 മാസം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് 5.25% പലിശ നൽകുന്നു. 2 മുതൽ 5 വർഷം വരെയും 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെയും നീളുന്ന ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് യഥാക്രമം 5.40%, 5.50% പലിശനിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആക്സിസ് ലിബേർട്ടി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്; യുവാക്കൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ മികച്ച അക്കൌണ്ട്

ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ

 • 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെ - 2.50%
 • 15 ദിവസം മുതൽ 29 ദിവസം വരെ - 2.50%
 • 30 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ - 3%
 • 46 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ - 3%
 • 61 ദിവസം മുതൽ 3 മാസം വരെ - 3%
 • 3 മാസം മുതൽ 4 മാസത്തിൽ താഴെ - 3.5%
 • 4 മാസം മുതൽ 5 മാസത്തിൽ താഴെ - 3.5%
 • 5 മാസം മുതൽ 6 മാസത്തിൽ താഴെ - 3.5%
 • 6 മാസം മുതൽ 7 മാസത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 7 മാസം മുതൽ 8 മാസത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 8 മാസം മുതൽ 9 മാസത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 9 മാസം മുതൽ 10 മാസത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 10 മാസം മുതൽ 11 മാസത്തിൽ താഴെ - 4.40%
 • 11 മാസം മുതൽ 11 മാസത്തിനും 25 ദിവസത്തിനും താഴെ - 4.40%
 • 11 മാസവും 25 ദിവസവും മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ - 5.15%
 • 1 വർഷം മുതൽ 1 വർഷത്തിനും 5 ദിവസത്തിനും താഴെ - 5.15%
 • 1 വർഷവും 5 ദിവസവും മുതൽ 1 വർഷവും 11 ദിവസവും വരെ - 5.10%
 • 1 വർഷവും 11 ദിവസവും മുതൽ 1 വർഷവും 25 ദിവസവും വരെ - 5.10%
 • 1 വർഷം 25 ദിവസവും മുതൽ 13 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.10%
 • 13 മാസം മുതൽ 14 മാസത്തിഷ താഴെ - 5.10%
 • 14 മാസം മുതൽ 15 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.10%
 • 15 മാസം മുതൽ 16 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.10%
 • 16 മാസം മുതൽ 17 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.10%
 • 17 മാസം മുതൽ 18 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.10%
 • 18 മാസം മുതൽ 2 വർഷത്തിൽ താഴെ - 5.25%
 • 2 വർഷം മുതൽ 30 മാസത്തിൽ താഴെ - 5.40%
 • 30 മാസം മുതൽ 3 വർഷത്തിൽ താഴെ - 5.40%
 • 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ - 5.40%
 • 5 വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ - 5.50%
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ആക്സിസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡി നിരക്ക്

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ആക്സിസ് ബാങ്ക് എഫ്ഡി നിരക്ക്

തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലാവധികളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉയർന്ന നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 2.5% മുതൽ 6.05% വരെ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.

ചെറുകിട ബാങ്കുകളിൽ കാശിട്ടാൽ 7% മുതൽ 8% വരെ പലിശ, ഈ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമോ?

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്

മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ബാങ്കായ എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി ബാങ്കും നവംബർ 13 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവുകളിൽ എഫ്ഡികളുടെ പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കിയിരുന്നു. 7 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിയ്ക്ക് ബാങ്ക് 2.5% മുതൽ 5.50% വരെ പലിശ നിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

സ്ഥിര നിക്ഷേപ നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്; ഏറ്റവും പുതിയ പലിശ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

English summary

Axis Bank Revises FD Interest Rates; Know The Latest Fixed Deposit Interest Rates Here | എഫ്ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ച് ആക്സിസ് ബാങ്ക്; ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയാം

Axis Bank has revised interest rates on deposits ranging from 7 days to 10 years with different maturities. Read in malayalam.
Story first published: Monday, November 16, 2020, 14:33 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X