പ്രവൃത്തി മേഖലയില്‍ നിന്നും കൂടുതല്‍ ആദായം ലഭിക്കാം; ഈയാഴ്ചത്തെ സാമ്പത്തിക വാരഫലം അറിയാം

By Anil Perunna
Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഈ ആഴ്ച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും? മനസ്സില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുമോ? പുതിയ ആഴ്ച്ചയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എങ്കിൽ അറിയാം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെയും അടുത്തവാരത്തേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വാരഫലം. ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂലൈ 02 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വാരഫലമാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്.

 

1

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 15 നാഴിക) - ഈയാഴ്ച സാമ്പത്തികമായി പ്രതികൂലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുതിന് സാധ്യത. സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുവര്‍ വളരെ ശ്രദ്ധ പാലിയ്ക്കുക. യുവാക്കള്‍ക്ക് കച്ചവട രംഗത്ത് നേ'ങ്ങള്‍ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് പ്രവേശിക്കുവര്‍ ധനഇടപാടുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചു നടത്തുക. ആലോചനക്കുറവും അശ്രദ്ധയും ഒഴിവാക്കുതിന് കച്ചവടക്കാര്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇടവക്കൂറ് (കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2) - സാമ്പത്തിക നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുതാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുതിന് സാധിക്കുതാണ്. പുതിയ പ്രവൃത്തി മേഖലയില്‍ നിും കൂടുതല്‍ ആദായം ലഭിക്കുതിന് സാധ്യത കാണുു. നൂതന സംരംഭങ്ങളിലൂടെ പലവിധ നേ'ങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാകാവുതാണ്. കാര്‍ഷിക രംഗത്തുനിും ആദായം ലഭിക്കുതിന് സാധ്യത. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ബിസിനസ്സിലൂടെയും ആദായം ലഭിക്കുതാണ്. വെപത്മരാഗം ധരിക്കുത് ഉത്തമമാണ്.

 

2

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4) - ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുഭവപ്പെടും. അവിചാരിതമായ ധനനഷ്ടങ്ങള്‍ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത. കച്ചവടക്കാര്‍ പണമിടപാടുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു നടത്തുക. അവിചാരിതമായി പല ധനനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുതിന് സാധ്യത കാണുു. ഏതു കാര്യവും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക ബിസിനസ്സ് ചെയ്യപ്പെടു മേഖലകള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ തളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഇടവരും.

കര്‍ക്കടകക്കൂറ് (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം) - ഈ വാരം സാമ്പത്തികമായി പലവിധ നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുതാണ്. കര്‍മ്മരംഗത്ത് പലവിധ പുരോഗതിക്ക് സാധ്യത യുണ്ട്. നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുതിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുതാണ്. പുതിയ ഒരു കര്‍മ്മ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിക്കുതിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാകുകയും അതിലൂടെ വളരെ അവിചാരിത നേ'ങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

 

3

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4) - നൂതന സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കു. അപ്രതീക്ഷിത നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണമെില്ല. അശ്രദ്ധയും ആലോചനക്കുറവും കാരണം ധനനഷ്ടങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. സാമ്പത്തികമായി ഈ വാരം പൊതുവെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മുമ്പോ'ു പോകേണ്ട കാലഘ'വുമാണ്.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2) - ഗുണകരമായ ഒരു ആഴ്ചയാണ് ഇത്. അവിചാരിതമായ നേ'ങ്ങള്‍ പലതുമുണ്ടാകും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് നേ'ങ്ങളും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. പുതിയ പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയിലെ നേ'ങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. നൂതന സംരംഭ ങ്ങളിലൂടെ വളരെ ധനപുരോഗതി നേടും.

 

4

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4) - ധനപരമായി പ്രതികൂലാവസ്ഥ പലതും ഉണ്ടാകുതാണ്. കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ധനനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത. പുതിയ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിക്കുവര്‍ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അവിചാരിത സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള്‍, കര്‍മ്മപരമായ പ്രതികൂലാവസ്ഥ ഇവ അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, കേട്ട) - വളരെ അനുകൂലമായ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. സ്വയംതൊഴില്‍ ചെയ്യുവര്‍ക്ക് ധനപരമായ നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. നൂതനമായ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുതിന് സാധിക്കുതാണ്. ഏതു കാര്യത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം ചെയ്യുക. ധനമിടപാടുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു നടത്തുക.

 

5

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4) - പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രാവസ്ഥ സാമ്പത്തികനിലയില്‍ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍ അന്വേഷിക്കും. പണമിടപാടുകളില്‍ ചില അബന്ധങ്ങള്‍ പറ്റിയേക്കാം. എല്ലാവിധ കച്ചവടങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ പലവിധ തടസ്സങ്ങളും പ്രതികൂലാവസ്ഥയും ഉണ്ടായേക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. പത്മരാഗം ധരിക്കുത് ഉത്തമം.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2) - അവിചാരിതമായ പ്രതികൂലാ വസ്ഥകള്‍ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയില്‍ ഉണ്ടാകും. കച്ചവടങ്ങളില്‍ പലവിധ വിഷമസ്ഥിതി കള്‍ അനുഭവപ്പെടും. ധനപരമായ പ്രതിസന്ധികള്‍ പലപ്പോഴും വര്‍ദ്ധിക്കുതിനുള്ള സാധ്യതയും കാണുു. വെപവിഴം ധരിക്കുക. മകരക്കൂറുകാര്‍ ഈയവസരത്തില്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുത െനടത്തുക.

 

6

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4) - സാമ്പത്തികമായി ചില നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുതിനു സാധ്യത. മനസ്സില്‍ ഉദ്ദേശിക്കു രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുതാണ്. നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങും. അതിലൂടെ നേ'ങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുതിന് സാധിക്കുതുമാണ്. അവിചാരിത ധനനേ'ങ്ങള്‍ വുചേരും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി) - പൊതുവെ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങളില്‍ നേ'ങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കര്‍മ്മ രംഗത്ത് നേ'ങ്ങള്‍ വുചേരും. കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ധനലാഭം വു ചേരുതാണ്. എാല്‍ പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ചെയ്യുവര്‍ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

Read more about: news finance
English summary

Know Your Financial Horoscope From June 26 to July 02 in Malayalam

Know Your Financial Horoscope From June 26 to July 02 in Malayalam
Story first published: Sunday, June 26, 2022, 10:00 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X