ആദായനികുതിയിളവുകള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

By Kavitha Murthy
Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

സാമ്പത്തികവര്‍ഷം അവസാനിക്കാറായി, നികുതിദായകരെല്ലാം കൂട്ടിക്കിഴിക്കലുകള്‍ നടത്താന്‍ കാലമായി, ഈ കണക്കെടുപ്പിനു മുന്‍പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആദായനികുതിയിളവുകളിലൂടെ ഒരോട്ടപ്രദക്ഷം നടത്തൂ. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന്‍്‌റ ഓട്ടയടക്കാന്‍ അതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

80സി പ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.
 

80സി പ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.

പ്രൊവിഡന്‍റ് ഫണ്ട്, ELSS നികുതി രക്ഷാപദ്ധതികള്‍, നികുതിരക്ഷാപദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് SCSS ,രാജീവ് ഗാന്ധി ഓഹരനിക്ഷേപപദ്ധതികള്‍ മുതലായവ പൊതുവേ ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നു.

പത്താം വകുപ്പ്

എല്‍.ടി.എ. ഒരൊരുത്തരുടെയും ശമ്പളത്തില്‍ എല്‍.ടി.എയുടെ പരിധി കണക്കാക്കി10(5)ാംചട്ടമനുസരിച്ച് ലീവ് ട്രാവല്‍ അലവന്‍സിന് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.

പത്താം വകുപ്പ് കാര്‍ഷികവരുമാനത്തിന്.

നിങ്ങള്‍ ഒരു തികഞ്ഞ കര്‍ഷകന്‍ മാത്രമാണെങ്കില്‍ കൃഷിയില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. കര്‍ഷകന്‍ മാത്രമായിരിക്കണം. കൃഷി ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായിരിക്കരുത്.

പത്താം വകുപ്പ്. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുകക്ക്.

10(10) വകുപ്പ് പ്രകാരം പോളിസി കാലാവധിയെത്തുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന തുകക്ക് നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ല.മരണാനന്തരനഷ്ടപരിഹാരമായി നോമ്ിനിക്കു ലഭിക്കുന്ന തുകയ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.നികുതി വേണ്ട.

പത്താം വകുപ്പ്  ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്
 

പത്താം വകുപ്പ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിതുകക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും

പത്താം വകുപ്പ് ഇതരവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്.

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരല്ലാത്ത എന്നാല്‍ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ചട്ടത്തിന്‍ കീഴില്‍ പെടുന്നവര്‍ക്കും ഇളവ് ലഭിക്കും. ചില നിബന്ധനകളുണ്ടെന്നു മാത്രം.കൂടിയ വരുമാനമുള്ളതിനാലാണേ നിബന്ധനകള്‍.

നിബന്ധനകള്‍

സര്‍വ്വീസില്‍ ഓരോ വര്‍ഷത്തെയും അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 15 ദിവസത്തെ ശമ്പളം,10 ലക്ഷം രൂപ, വാങ്ങിയ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക ഇവയിലേതാണോ കുറവ് അതിന് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.

പത്താം വകുപ്പ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ചട്ടത്തില്‍ പെടാത്തവര്‍ക്ക്.

ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ചട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടില്ലാത്തവരോടും ആദായനികുതിവകുപ്പ് അനുഭാവപൂര്‍വ്വമാണ് പെരുമാറുന്നത്. അവര്‍ക്കും അവസാനം വാങ്ങിയ പാതിമാസത്തെ ശമ്പളം,10 ലക്ഷം രൂപ, ലഭിച്ച തുക ഇതിലേതാണോ കുറവ് അതിന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പത്താം വകുപ്പ് ലീവ് സറണ്ടറിന്.

റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കാണിത് പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുക. മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെ ഈയിനത്തില്‍ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. കിട്ടുന്ന തുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ നികുതിയടക്കേണ്ടി വരും.

പത്താം വകുപ്പ് പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്.

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ കമ്മ്യൂട്ടേഷന്‍ തുകക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും ആദായനികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.

പെന്‍ഷന്‍ സര്‍ക്കാതിര ജീവനക്കാര്‍ക്ക്.

സര്‍ക്കാതിര ജീവനക്കാര്‍ക്ക്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിച്ചെങ്കില്‍ കിട്ടിയ പെന്‍ഷന്‍ തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നും, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക് പെന്‍ഷന്‍ തുകയുടെ പാതി തുകക്കും നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വോളന്‍്‌ററി റിട്ടയര്‍മെന്‍റ് ആനുകൂല്യം.

വി. ആര്‍.എസ് പ്രകാരം റിട്ടയര്‍ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തി്‌ന അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പി. എഫ്.

പ്രൊവിഡന്‍്‌റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള തുകക്ക് നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ല. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തില്‍ കുറവ് സര്‍വ്വീസുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. പിന്‍വലിക്കുന്ന തുകക്ക് നികുതിയടക്കണമെന്ന് സാരം.

എച്ച്. ആര്‍. എ.

ഈയിനത്തല്‍ ലഭിക്കുന്ന തുകക്കും നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.ഒന്നുകില്‍ ലഭിച്ച എച്ച്. ആര്‍. എ.തുക അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ വീട്ടുവാടകയായി നല്‍കിയ തുക, ്്അതുമല്ലെങ്കില്‍ ശമ്പളത്തിന്‍്‌റ പത്തു ശതമാനം.(മട്രോ നഗരങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തിന്‍്‌റ 50 ശതമാനം)

ഡിവിഡന്‍്‌റ്.

ഓഹരികളില്‍ നിന്നോ മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടുകളില്‍ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന തുകക്ക് വ്യക്തികള് നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ല.

സൂപ്പറാനുഷ്വന്‍ ഫണ്ട്

അംഗീകൃത സൂപ്പറാനുഷ്വന്‍ ഫണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആദായനികുതിവിധേയമല്ല.നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ലന്നു സാരം.

യാത്രാബത്തകള്‍.

ടി. എയിനത്തില്‍ പ്രതിമാസം 800 രൂപ നിരക്കില്‍ വര്‍ഷം 9600 രൂപ നികുതിയിളവി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇക്വിറ്റികള്‍

ഇക്വിറ്റി,ഓഹരികള്‍,മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ട്, ഇവയില്‍ ഒരൂ വര്‍ഷത്തിലധികമായ കാലയളവില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പണം പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ല. ഇവയെ ദീര്‍്ഘകാലനിക്ഷേപമായി പരിഗണിക്കും

സെക്യൂരിറ്റികളില്‍ നിന്നുള്ള പലിശ

സെക്യൂരിറ്റികളില്‍ നിന്ന് പലിശയായും പ്രീമിയമായും കിട്ടുന്ന തുക, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്‍നിന്നും ബോണ്ടുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ഇവക്കും നികുതിയടക്കേണ്ടതില്ല.

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം.

ഈയിനത്തില്‍ ഓരോ കുട്ടിക്കും വര്‍ഷം ഫീസിനത്തില്‍ 1200 രൂപയും ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസിനത്തില്‍ 3600 രൂപയും ഇളവ് ലഭിക്കും. പരമാവധി രണ്ടു കൂട്ടികള്‍ക്കേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ.

English summary

Income tax -exemptions at a glance

Before you fill the income tax form you may aware of the exemptions available to you.Tax exemptions at a glance.
Story first published: Thursday, February 5, 2015, 16:02 [IST]
Company Search
Enter the first few characters of the company's name or the NSE symbol or BSE code and click 'Go'
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?

Find IFSC

Get Latest News alerts from Malayalam Goodreturns

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more