പ്രമുഖ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയെക്കുറിച്ചറിയാം

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

ഉറപ്പുള്ള വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ആളുകൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. ബാങ്ക് സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ മാറ്റിജനിർത്തിയാൽ യാഥാസ്ഥിതിക, കുറഞ്ഞ അപകട സാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിക്ഷേകർക്കിടയിൽ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. നിക്ഷേപം സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണെങ്കിലും, ആദായനികുതി കിഴിവ് നേടാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടുന്ന പലിശ എങ്ങനെ നികുതി ചുമത്തുന്നുവെന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 

ആദായനികുതി

ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹതയുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ആദായനികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എക്സംപ്റ്റ്-എക്സംപ്റ്റ്-എക്സംപ്റ്റ് (ഇഇഇ) പദവി ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതി നിയമങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ അറ്റാദായ വരുമാനത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി പരിധിയിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നികുതി നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ നിരക്ക് അറിയുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്.

വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇപ്രകാരമാണ്

വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇപ്രകാരമാണ്

സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പലിശനിരക്ക്: നികുതിദായകന് ബാധകമായ ടാക്സ് സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശയ്ക്ക് 'മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം' ആയി നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഏങ്കിലും ഐടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ടിടിഎ പ്രകാരം, പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപ വരെ നേടുന്ന പലിശ ഇളവായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. 10,000 രൂപയുടെ ഈ പരിധിയിൽ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റോഫീസുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് പലിശ

സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് പലിശ: നികുതിദായകന് ബാധകമായ ടാക്സ് സ്ലാബ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശയ്ക്ക് 'മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം' ആയി നികുതി ചുമത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഐ-ടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 ടിടിഎ പ്രകാരം, പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപ വരെ നേടുന്ന പലിശ കിഴിവായി അനുവദനീയമാണ്.

10,000 രൂപയുടെ ഈ പരിധിയിൽ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റോഫീസുകൾ എന്നിവയുമായുള്ള എല്ലാ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പലിശ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശ 10,000 രൂപയിൽ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ബാധകമായ നികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് അധിക തുക നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്.

സ്ഥിരനിക്ഷേപ പലിശനികുതി

സ്ഥിരനിക്ഷേപ പലിശനികുതി: പതിറ്റാണ്ടുകളോളമായി ജനങ്ങൾക്കിടയില പ്രിയങ്കരമായ ഒന്നാണ് സ്ഥിരനിക്ഷേപ പദ്ധതി. ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരുമാനം 'മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം' എന്ന നിലയിൽ പൂർണമായും നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. നിലവിലെ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് പലിശ വരുമാനത്തിന് ബാധകമായ നികുതി നിരക്കിലാണ് നികുതി ചുമത്തുന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കൂകൾ 10% ടിഡിഎസ് കുറയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന നികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശ വരുമാനത്തിന് അധിക നികുതി നൽകേണ്ടി വരും.

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്

പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്) നികുതി: എക്സംപ്റ്റ്-എക്സംപ്റ്റ്-എക്സംപ്റ്റ് (ഇഇഇ) നികുതി അനുകൂല്യമാണ് പിപിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, പിപിഎഫിൽ നിന്ന് നേടുന്ന പലിശ നികുതി രഹിതമാണ്. നിങ്ങൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവയിൽ നിന്ന് നേടിയ പലിശയ്ക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി പരിധിയിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ധാരാളം നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നികുതിയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വരുമാനം മറ്റു പദ്ധതികളിൽ ഗണ്യമായി കൂറയുന്നു. ഇത് അതേ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പിപിഎഫിനെ മികച്ച നിക്ഷേപ മാർഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുന്നു. പലിശ വരുമാനം. നികുതിരഹിതമായിരിക്കുന്നതിനുപുറമെ, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം മറ്റ് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും പിപിഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പ്രതിവർഷം 1.5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയും നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദേശീയ സേവിംഗ്സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നികുതി

ദേശീയ സേവിംഗ്സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നികുതി: എൻ‌എസ്‌സിയിലെ നിക്ഷേപം വകുപ്പ് 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവിന് അർഹതയുണ്ട്. ആദ്യ നാല് വർഷത്തേക്ക് നേടിയ പലിശ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കുകയും തുടക്കത്തിലെ നാല് വർഷത്തേക്ക് വകുപ്പ് 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവിന് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തേക്ക് പലിശ തുകയിൽ 80 സി ഇളവ് ലഭിക്കും. അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ നേടിയ മുഴുവൻ പലിശയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നേടിയ പലിശ പൂർണമായും നികുതി വിധേയമാണ്. പലിശ തുക നിക്ഷേപകന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും അവരുടെ സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നികുതിയാനന്തര വരുമാനം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന നികുതി സ്ലാബിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, അറ്റാദായം കുറവായിരിക്കും.

കെവിപി നികുതി

കെവിപി നികുതി: ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം ഇളവ് ലഭിക്കാൻ കെ‌വി‌പി യോഗ്യമല്ല, അതായത് വരുമാനം പൂർണ്ണമായും നികുതി വിധേയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മെച്യുരിറ്റി കാലയളവിനുശേഷം പിൻവലിക്കലിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് (ടിഡിഎസ്) നികുതി കുറയ്ക്കുന്നു.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന നികുതി

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന നികുതി: ഈ പദ്ധതി ആദായനികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഐ-ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച്, വകുപ്പ് 80 സി പ്രകാരം ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ സംഭാവനയിൽ നിന്ന് ആദായനികുതി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്തും പലിശയ്ക്കും ഈ പദ്ധതി നികുതി ഇളവ് നൽകുന്നു.

English summary

taxation rules of bank fd ppf sukanya samriddhi yojana kvp | പ്രമുഖ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയെക്കുറിച്ചറിയാം

taxation rules of bank fd ppf sukanya samriddhi yojana kvp
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X