വായ്പ പുനക്രമീകരണം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോ?

Subscribe to GoodReturns Malayalam
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

കൊവിഡ്-19 മഹാമാരി നമ്മുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെ ആകെ തകിടം മാറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ‌ഈ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ കെണ്ടുവന്നു. അതുപ്രകാരം കൊവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വായ്പകൾ പുനക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകളും എൻബിഎഫ്സികളും (ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ) അവരുടെ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി.

 

റിസർവ് ബാങ്ക്

ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പകർച്ചവ്യാധി മൂലം വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ ബാധിച്ച ആളുകളെ ഇത് സഹായിക്കും. എങ്കിലും പുനുസംഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വായ്പ/ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം പുനക്രമീകരിച്ചതായി ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും.

റിസർവ് ബാങ്ക്

ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പകർച്ചവ്യാധി മൂലം വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെ ബാധിച്ച ആളുകളെ ഇത് സഹായിക്കും. എങ്കിലും പുനുസംഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വായ്പ/ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം പുനക്രമീകരിച്ചതായി ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും.

റെഗുലേറ്ററി

റെഗുലേറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വായ്പയ്ക്ക് മാത്രമെ പുനസംഘടന തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും, പുനസംഘടന ഒരു വായ്പാദാതാവിന്റെ തലത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ബാങ്കുമായുള്ള വായ്പക്കാരന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും/ വായ്പകളും തരംതിരിച്ച് "പുനസംഘടിപ്പിച്ചത്" എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

റെഗുലേറ്ററി

റെഗുലേറ്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു വായ്പയ്ക്ക് മാത്രമെ പുനസംഘടന തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും, പുനസംഘടന ഒരു വായ്പാദാതാവിന്റെ തലത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ബാങ്കുമായുള്ള വായ്പക്കാരന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും/ വായ്പകളും തരംതിരിച്ച് "പുനസംഘടിപ്പിച്ചത്" എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

 ക്രെഡിറ്റ്

ഈ പ്രസ്താവന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും തീരുമാനം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളുടെ കൈകളിലായിരിക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുനസംഘടിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ബാധകമായി, കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളുടെ നയങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഇത് കൊവിഡ് അനുബന്ധ സമ്മർദ്ദ പരിഹാര ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആർ‌ബി‌ഐയുടെ ആഗസ്റ്റ് 6 ലെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ത്തുടർന്നുള്ള പുനക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു മേഖല തന്നെയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

 ക്രെഡിറ്റ്

ഈ പ്രസ്താവന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും തീരുമാനം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളുടെ കൈകളിലായിരിക്കുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുനസംഘടിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ബാധകമായി, കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളുടെ നയങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഇത് കൊവിഡ് അനുബന്ധ സമ്മർദ്ദ പരിഹാര ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആർ‌ബി‌ഐയുടെ ആഗസ്റ്റ് 6 ലെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ത്തുടർന്നുള്ള പുനക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു മേഖല തന്നെയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ്

പുനസംഘടന ലഭിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ തരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും എന്റിറ്റികളും 2020 മാർച്ച് 1 വരെ 30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായിരിക്കില്ല, മാത്രമല്ല ഇന്നുവരെ അതിന്റെ എല്ലാ വായ്പകളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി തുടരുകയും പുനസംഘടനയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ (FAQs) പറയുന്നു. പുനക്രമികരിച്ച ഒരു അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും തരംതിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കും.

സ്റ്റാൻഡേർഡ്

പുനസംഘടന ലഭിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ തരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും എന്റിറ്റികളും 2020 മാർച്ച് 1 വരെ 30 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായിരിക്കില്ല, മാത്രമല്ല ഇന്നുവരെ അതിന്റെ എല്ലാ വായ്പകളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി തുടരുകയും പുനസംഘടനയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ (FAQs) പറയുന്നു. പുനക്രമികരിച്ച ഒരു അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും തരംതിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കും.

പുനസംഘടന

പുനസംഘടന നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇഎംഐ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടക്കുന്നപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. കൊവിഡ് പൂർവ്വ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച തിരിച്ചടവ് രേഖകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായാൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിലെ മോശം സ്വാധീനം ഭാവിയിലെ വായ്പാ അനുവദിക്കൽ പ്രയാസകരമാക്കും. കൂടാതെ, ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ എൻ‌പി‌എ (നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി) തലങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്നതിനാൽ, ദുർബലമായ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ അവർ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കും.

പുനസംഘടന

പുനസംഘടന നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇഎംഐ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടക്കുന്നപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. കൊവിഡ് പൂർവ്വ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച തിരിച്ചടവ് രേഖകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായാൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിലെ മോശം സ്വാധീനം ഭാവിയിലെ വായ്പാ അനുവദിക്കൽ പ്രയാസകരമാക്കും. കൂടാതെ, ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ എൻ‌പി‌എ (നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി) തലങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്നതിനാൽ, ദുർബലമായ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ അവർ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കും.

English summary

Will Personal Loan Affect Credit Score, Explained In Malayalam | വായ്പ പുനക്രമീകരണം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോ?

Will Personal Loan Affect Credit Score, Explained In Malayalam
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
വാർത്തകൾ അതിവേഗം അറിയൂ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X